ANI: 10 de aleși locali, incompatibili sau în conflict de interese administrativ VEZI LISTA

February 10, 2016 •Agentia Nationala de Integritate •Views: 1597

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a zece aleși locali (trei primari, doi viceprimari și cinci consilieri locali),dupã cum urmeazã:

1.BREAZU GHEORGHEPrimar al comunei Putineiu, jud.  GiurgiuINCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2012 – 05 august 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator al S.C. AGRICOM BREAZU S.R.L., încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2.        MILER AURELIANPrimar al comunei Voinești, jud.  VasluiINCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2012 – iulie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Voinești, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3.        NEAGA OVIDIU-MIRCEAPrimar al comunei Dezna, jud.  AradINCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 iunie 2012  – 26 august 2014 întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã – membru în cadrul Neaga Lavinia Maria  „Neaga Sport Dezna” Întreprindere Familialã, încãlcând, astfel, prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003,

4.        STROI GHEORGHEViceprimar în cadrul Primãriei comunei Ivãnești, jud. VasluiINCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 25 iunie 2012 întrucât deține simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã, respectiv titular al „Stroi Gheorghe Întreprindere Individualã”.

De asemenea, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 29 august 2012 – 30 iunie 2014 întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale „Ionel Miron” Ivãnești.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

5.        OLTEANU BOGDAN GABRIELViceprimar al comunei Butimanu, jud. DâmbovițaINCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 martie 2014 – 24 noiembrie 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. „CONSTELAȚIA SOARELUI AGRI-SERV” S.R.L, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6.        GEORGESCU CRISTIANConsilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Crasna, jud.  GorjINCOMPATIBILITATE

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, S.C. FLAVISDADA S.R.L.-D (societate în cadrul cãreia soþia persoanei evaluate deþine calitatea de asociat unic ºi funcþia de administrator), a furnizat Primãriei comunei Crasna ºi ªcolii Gimnaziale Cãrpiniº, judeþul Gorj, produse în valoare de 10.513,19 lei, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu dispozițiile art. 92, alin. (1) din același act normativ.

7.VÃCÃROIU AURELIANConsilier local în cadrul Consiliului local al comunei Vintileasca, jud. VranceaINCOMPATIBILITATE

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, S.C. PAHONIX COM S.R.L. (societate în cadrul cãreia persoana evaluatã deține funcția de administrator și calitatea de asociat) a furnizat Primãriei comunei Vintileasca și Școlii Gimnaziale „Regina Maria” Vintileasca, produse în valoare totalã de 6.299,61 lei, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu dispozițiile art. 92, alin. (1) din același act normativ.

8.        DAN VICUConsilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Seimeni, Jud.  ConstanțaINCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iulie 2013 – 21 aprilie 2015 întrucât a deținut simultan funcția de consilier și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Seimeni, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

9.        BUIGA TRAIAN OVIDIUConsilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Apahida, jud. ClujCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local Apahida din data de 31 ianuarie 2013 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Someșul 2010 Apahida (club sportiv în cadrul cãruia deține calitatea de membru fondator și funcția de președinte, iar soția acestuia deține calitatea de membru fondator și funcția de secretar) semnând de asemenea și raportul de avizare al proiectului de hotãrâre privind acordarea unui sprijin clubului sportiv.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art.  75, lit. a)  și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.

10.        DÃNILÃ ILIEConsilier local în cadrul Consiliului Local al comunei I.C. Brãtianu, jud.  TulceaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la ședința Consiliului Local al comunei I.C. Brãtianu din data de 26.03.2013, în cadrul cãreia s-a adoptat Hotãrârea privind stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor agricole situate în extravilan din domeniul privat al comunei, pentru anul agricol 2012-2013 (pânã la 2 ha – 100 lei/ha, peste 2 ha – 200 lei/ha).

Anterior adoptãrii acestei hotãrâri, la data de 03 martie 2011, DÃNILÃ ILIE a încheiat cu Primãria comunei I.C. Brãtianu un contract de închiriere a unui teren agricol în suprafațã de 1 ha (pe o perioadã de 15 ani începând cu anul agricol 2000/2001 și terminând cu anul agricol 2014/2015), prețul închirierii fiind de 250 lei/an.
Astfel, conform contractului de închiriere acesta avea un folos material prin reducerea taxei de închiriere a terenurilor agricole de la 250 lei/ha la 100 lei/ha.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art.  75 și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. REAZU GHEORGHE și DAN VICU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·        art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar […]  este incompatibilã cu […] funcția de […]administrator […] la societãțile comerciale […]; calitatea de comerciant persoanã fizicã”.

·        art. 88, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de consilier local sau consilier judeþean este incompatibilã cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.

·        art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator […] la societãțile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãți administrativ-teritoriale nu pot încheia […] de furnizare de produse […]  cu autoritãțile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societãțile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcþiile sau calitãþile respective sunt deþinute de soþul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

·        art. 92, alin. (1) din  Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Încãlcarea dispoziþiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local de la data încheierii contractelor”; 

·        art. 46 din Legea nr. 215/2001 , potrivit cãruia „Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. (Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziþiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanþa de contencios administrativ. Acþiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”;

·        art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleºii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãþii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soþ, soþie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv”;

·        art. 77 alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. În situaþiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã. […].”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE

Tags: , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: 10 de aleși locali, incompatibili sau în conflict de interese administrativ VEZI LISTA"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-10-de-alesi-locali-incompatibili-sau-in-conflict-de-interese-administrativ-vezi-lista/